Etický kodex 2019-01-13T18:39:16+00:00

Etický kodex

Překlady
Překládané obory
Tlumočení
Cena a dodací lhůta
Objednávka
Všeobecné smluvní podmínky
Etický kodex
 • Etický kodex tlumočníka, překladatele a korektora. Všichni tlumočníci i překladatelé se řídí kodexem překladatelů a tlumočníků.

  1. Etika

  Tlumočník/překladatel/korektor jedná vždy tak, aby nepoškodil obchodní zájmy, občanská a jakákoli práva koncových zákazníků, a zároveň tak, aby nepoškodil zájmy a práva Educatoria Institut s.r.o. a jejích dceřiných společností.

  Překladatel/tlumočník/korektor:

  •Vždy vystupuje zdvořile, v souladu s etiketou příležitosti, nenápadně avšak konzistentně a důstojně svému stavu.

  •V případě tlumočení vždy vysvětlí svou úlohu zákazníkovi a poučí jej o zásadách vedení tlumočnického dialogu.

  •Nepřijímá dary ani platby přímo od zákazníka (kromě případů, kdy by jejich odmítnutí bylo vzhledem ke kulturnímu zázemí zákazníka považováno za nezdvořilé či urážlivé).

  •Dbá na dochvilnost, pokud je zdržení nevyhnutelné, vyrozumí o něm okamžitě zadavatele.

  •Zpracovává překlady podle svých nejlepších schopností a dovedností, dodržuje lhůty pro předání a snaží se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aby odevzdával překlady bezvadné, prosté topografických a jazykových chyb a v dohodnuté podobě (formátování).

  •Se v přímém kontaktu se zákazníkem zdržuje neprofesionálního či nečestného jednání, např. jednání o odměně nad rámec odměny sjednané s BooK, s.r.o. a zejména dojednávání dalších prací pro zákazníka s vyloučením Educatoria Institut s.r.o.

  2. Zachování mlčenlivosti

  •Tlumočník/překladatel/korektor je vždy a v plné míře vázán služebním tajemstvím, které nesmí vyzradit nikomu a které se týká všeho, co se překladatel/tlumočník dozví při své činnosti u neveřejných jednání a překladů. Dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

  •Tlumočník/překladatel/korektor je povinen po předání díla nebo provedení výkonu zajistit bezpečné uložení písemností, datových souborů, audio/video záznam a dalších souborů informací, které v souvislosti s prací na zakázce vznikly, a na požádání zákazníka prostřednictvím Educatoria Institut s.r.o. je zlikvidovat tak, aby byly pro třetí osobu nepoužitelné.

  •Dokumenty v cílovém jazyce jsou vlastnictvím zákazníka.

  •Tlumočník/překladatel/korektor nesmí použít konkrétní zakázky k referenčním účelům, pokud nemá výslovný písemný souhlas zákazníka získaný prostřednictvím Educatoria Institut s.r.o.

  •Tlumočník/překladatel/korektor důvěrné informace nikdy nezneužívá.

  •Tlumočník/překladatel/korektor nesmí předat nebo zpřístupnit, ať za úplatu či bezplatně, informace, které se dozvěděl při realizaci zakázky, třetí osobě bez výslovného souhlasu zákazníka, sděleného písemnou formou prostřednictvím Educatoria Institut s.r.o. Výjimku tvoří případy, kdy by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

  3. Způsobilost k výkonu překladatelských a tlumočnických činností

  •Tlumočník/překladatel/korektor přijímá pouze takové zakázky, které dokáže zpracovat s ohledem na své vzdělání, zkušenosti, specializaci a časové možnosti.

  •Tím, že tlumočník/překladatel/korektor zakázku přijme, potvrzuje svoji schopnost zakázku zpracovat.

  •V případě soudem pověřeného tlumočníka/překladatele slouží jako důkaz jeho/její způsobilosti.

  •K vykonávání úkonů příslušejících soudním tlumočníkům/překladatelům jmenování příslušným soudem.

  4. Nestrannost překladatele/tlumočníka/korektora

  •Tlumočník/překladatel/korektor zachovává rovný přístup, nestrannost, nezaujatost a neutralitu při plnění zakázky.

  •Tlumočník/překladatel/korektor za všech okolností zachovává profesionální odstup. Pokud při zadávání zakázky zjistí, že je jeho nestrannost oslabena, informuje o tom neprodleně Educatoria Institut s.r.o.

  •Tlumočník/překladatel/korektor se v kontaktu se zákazníkem musí zdržet jednání nad rámec svých smluvních závazků, ze kterého by mohl mít finanční či jiný prospěch. Pokud se takového jednání z jakéhokoli objektivního důvodu zdržet nemůže, je povinen o tom informovat Educatoria Institut s.r.o. bez zbytečného prodlení.

  •Tlumočník/překladatel/korektor nenese odpovědnost za obsah textu k překladu nebo tlumočení. Za obsah písemného/ústního projevu a za jeho možné následky, nese plnou odpovědnost autor/řečník.

  •Překladatel/korektor neručí za správnost výchozího textu a nenese odpovědnost za případné vzniklé škody spojené s nesprávností původního textu. Není tedy povinností překladatele/korektora opravovat faktické či stylistické chyby ve zdrojovém textu.

  •Tlumočník/překladatel/korektor nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

  •Tlumočník/překladatel/korektor svévolně nehodnotí cokoli, co bylo napsáno/řečeno v rámci dané zakázky. Výjimkou jsou případy, kdy je k tomu vyzván orgány činnými v trestním řízení. Toto ustanovení se také nevztahuje na případy, kdy je předmětem zakázky odborná korektura zdrojového textu.

  5. Přesnost a věrnost tlumočení/překladu/korektury

  •Tlumočení/překlad by vždy měly být co nejvěrnější originálu.

  •Tlumočník je povinen převádět věrně, přesně a úplně vše, co bylo řečeno všemi stranami tlumočeného jednání, a to včetně poznámek, které mohou být považovány druhou stranou za nevhodné nebo urážlivé. Také musí vysvětlit neverbální narážky a v neposlední řadě musí přetlumočit i to, o čem se domnívá nebo o čem jednoznačně ví, že je nepravdivé.

  •V okamžiku, kdy tlumočník zjistí, že cokoli v předcházejícím nebo probíhajícím tlumočnickém vstupu provedl chybně, neúplně nebo zkresleně, aby okamžitě takové zjištění sdělil zúčastněným stranám a uvedl pochybení na pravou míru. Pokud mu je cokoli z pasáže, kterou má převést, nejasné, musí si vyžádat opakování, parafrázi nebo vysvětlení nejasného místa. Pokud dojde k výpadku paměti, je nutné požádat zúčastněné strany o strpení, aby nedošlo ke zkreslení, chybnému nebo neúplnému přetlumočení.

  •Tlumočník je povinen zkontrolovat, že jeho tlumočnický projev je dobře slyšitelný a srozumitelný pro všechny zúčastněné strany. Kde je to možné a zúčastnění strany souhlasí, může tlumočník před zahájením vlastního jednání provést krátký neformální rozhovor se zúčastněnými stranami a informovat je o tom, jak mohou přispět k hladkému průběhu a dobrému výsledku tlumočeného jednání.

  6. Loajalita vůči Educatoria Institut s.r.o.

  •Tlumočník/překladatel/korektor při realizaci zakázky vystupuje a jedná se zákazníkem a jeho zástupci nikoli sám za sebe, ale jako spolupracovník/dodavatel Educatoria Institut s.r.o.

  •Pokud dostane tlumočník/překladatel/korektor při realizaci zakázky od zákazníka nabídku další spolupráce v oblasti služeb, které nabízí Educatoria Institut s.r.o., oznámí zákazníkovi, že tuto nabídku může přijmout pouze jako spolupracovník/dodavatel Educatoria Institut s.r.o.

  7. Odpovědnost tlumočníka/překladatele/korektora

  •Tlumočník/překladatel/korektor odpovídá za kvalitu svého výkonu při realizaci zakázky, která mu byla přidělena.

  •Pokud tlumočník/překladatel/korektor není výhradním spolupracovníkem Educatoria Institut s.r.o. nebo jejích dceřiných společností, nesmí při realizaci zakázky propagovat jakýmkoli způsobem jiné podnikatelské subjekty se stejným nebo podobným předmětem podnikání.

  8. Profesní růst a zvyšování kvalifikace

  •Tlumočník/překladatel/korektor se podle svých možností snaží o soustavné zvyšování kvalifikace a seznamovat se s měnící se jazykovou reálií v rámci daného jazyka.

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vídeňská 494/103,
619 00 Brno
Telefon: +420 733 53 53 01
Email: info@educatoria.cz