Všeobecné smluvní podmínky 2019-01-13T18:51:19+00:00

Všeobecné smluvní podmínky

Překlady
Překládané obory
Tlumočení
Cena a dodací lhůta
Objednávka
Všeobecné smluvní podmínky
Etický kodex
 • Všeobecné obchodní podmínky překladatelských služeb

  (dále také jako „VOP“)

  Uzavřené v souladu s ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“).

  I. Specifikace pojmů

  1. Zhotovitelem se rozumí společnost Educatoria Institut s.r.o., IČ: 25580442, se sídlem Brno, Střední 26, PSČ 602 00, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 557496.
  2. Objednatelem se rozumí subjekt, který si u zhotovitele objednal překladatelské služby/vyhotovení překladu.
  3. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka zaslaná objednateli po předchozí domluvě se zhotovitelem, vyplněná objednatelem a zaslaná zpět zhotoviteli prostřednictvím e-mailu, faxu či poštou či předaná zhotoviteli osobně. Závazná objednávka objednatele se považuje za návrh smlouvy o vyhotovení překladu.
  4. Smlouvou se rozumí smlouva o vyhotovení překladu uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na základě závazné objednávky objednatele, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky. Daná smlouva o vyhotovení překladu je uzavřena okamžikem potvrzení závazné objednávky objednatele zhotovitelem nebo předáním vyhotoveného překladu objednateli.
  5. Odbornou terminologií se rozumí odborné a specifické výrazy či zkratky u oborových překladů: medi, econ, law, itel, art, tech, chem, natu, buil.
  6. Zdrojovým textem se rozumí text, jenž je předmětem objednávky a jehož překlad se má vyhotovit.

   II. Předmět plnění

  1. Předmětem plnění smlouvy je vyhotovení překladu zdrojového textu na základě požadavků uvedených v závazné objednávce objednatele (dále jen „zakázka“).
  2. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji objednateli dohodnutým způsobem. Objednatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku ve sjednané době a zaplatit zhotoviteli cenu zakázky.

   III. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli účel užití zakázky a rovněž skutečnost, zda bude zhotovený překlad uveřejněn (na internetu, v novinách, v brožurách či jiném tisku apod.).
  2. Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli včas veškeré materiály a dokumenty potřebné pro vyhotovení zakázky. Zdrojový text, z něhož má být překlad vyhotoven, musí být dodán srozumitelný, přehledný a čitelný.
  3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli opravu zdrojového textu či jeho upřesnění, resp. ho upozornit na nesplnění povinností dle odst. 2 tohoto článku. Požádá-li o to zhotovitel, je objednatel povinen dodat opravený zdrojový text či chybějící materiály a dokumenty do jednoho dne.
  1. Nesplní-li objednatel povinnost stanovenou v odst. 2 tohoto článku ani po předchozím upozornění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  2. Jestliže zdrojový text obsahuje odbornou terminologii, je objednatel povinen: a/ předat zhotoviteli seznam terminologie v cílovém jazyce,
   b/ poskytnout zhotoviteli pomocné materiály, nebo
   c/ uvést odpovědnou osobu, která bude objednatelem pověřena ke konzultaci odborné terminologie se zhotovitelem.
  3. Pokud objednatel nesplní povinnost stanovenou v odst. 5 tohoto článku ani po výzvě zhotovitele, bere objednatel na vědomí, že překlad zdrojového textu bude ve vztahu k odborné terminologii nižší kvality a že chyby/nepřesnosti v odborné terminologii nebudou považovány za vady zakázky.
  4. Pokud objednatel nesplní povinnost stanovenou v odst. 2, 3 či 5 tohoto článku, je v prodlení. O dobu prodlení objednatele se prodlužuje doba plnění zakázky sjednaná mezi stranami (dále jen „doba plnění“). Pokud prodlení objednatele trvá delší dobu, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  5. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění svého závazku uhradit cenu zakázky, zejména informovat ho o tom, že vstoupil do likvidace, že bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení nebo že bylo z důvodu nedostatku jeho majetku zrušeno insolvenční řízení.
  6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského či jiného práva z duševního vlastnictví třetích osob. Objednatel prohlašuje, že mu autor díla, jež má být zhotovitelem přeloženo, udělil svolení ke zpracování /přeložení tohoto díla.

   IV. Plnění zakázky

  1. Zhotovitel je povinen předat vyhotovenou zakázku objednateli včas, přičemž za včasné předání se považuje doba nejvýše 30 minut po uplynutí sjednané doby plnění, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.
  2. Pokud se strany nedohodnou jinak, dodá zhotovitel vyhotovenou zakázku objednateli prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu objednatele uvedenou v závazné objednávce.
  3. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel či jím pověřená osoba povinna zhotoviteli bez zbytečného odkladu potvrdit obdržení zakázky prostřednictvím emailu, z něhož bude patrné, že zakázku, jež byla přílohou emailu, v pořádku obdržel. Potvrzení odešle objednatel na emailovou adresu zhotovitele, ze které mu byla poslána závazná objednávka či potvrzení o přijetí závazné objednávky. Pokud objednatel neobdrží zakázku ani po uplynutí 4 hodin od sjednané doby plnění, je povinen to ihned oznámit zhotoviteli (dále jen ,,urgence“).
  4. Riziko pozdějšího předání zakázky způsobené v důsledku užití elektronických prostředků / veřejné datové sítě nese objednatel, tzn. že zakázka není dodána opožděně, jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednatele zakázku opětovně v důsledku neobdržení zakázky zaslané prostřednictvím emailu objednatelem. Nebude-li chtít objednatel takové riziko podstoupit, je povinen zhotoviteli předem oznámit, že požaduje na své náklady zaslat zakázku jiným spolehlivým způsobem (poštou, prostřednictvím kurýrní služby apod.) nebo že si zakázku v sídle zhotovitele vyzvedne.
  1. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit dohodnutým způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky, a to na náklady objednatele. Bude-li to možné, bude objednatel na tuto okolnost předem upozorněn.
  2. Neobdrží-li zhotovitel od objednatele potvrzení o dojití zakázky ani jeho urgenci, splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli se zakázkou nakládat v místě sídla zhotovitele.

   V. Typy překladů, Jazyk

  1. Prostým překladem se rozumí překlad vyhotovený bez provedení korektury. Cílem tohoto typu překladu je zachovat smysl překládaného textu.
  2. Překlad s korekturou
   Pokud objednatel plánuje přeložené listiny uveřejnit (na internetu, v novinách, v brožurách či jiném tisku apod.), doporučuje zhotovitel objednateli objednat si k prostému překladu korekturu, která je službou doplňkovou a za kterou objednatel zaplatí zhotoviteli příplatek dle ceníku zhotovitele. U překladu s korekturou je zaručena vyšší kvalita zakázky než u pouhého prostého překladu.
  3. Objedná-li si objednatel překlad zdrojového textu do anglického jazyka a neuvede, zda požaduje překlad do americké či britské angličtiny, provede zhotovitel automaticky překlad do angličtiny britské.
  4. Objedná-li si objednatel překlad zdrojového textu do španělského jazyka a neuvede, zda požaduje překlad do evropské či latinské španělštiny, provede zhotovitel automaticky překlad do španělštiny evropské.

   VI. Cena zakázky, platební podmínky

  1. Cena zakázky je u každé zakázky kalkulována individuálně. Cena zakázky je stanovena již v samotné závazné objednávce, kterou objednatel zasílá zhotoviteli, a vychází z počtu slov zdrojového textu.
  2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu zakázky nejpozději do čtrnácti dnů od doručení nebo předání zakázky objednateli. Na cenu zakázky vystaví zhotovitel objednateli fakturu/daňový doklad.
  3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli zálohu na vyhotovení zakázky (dále jen „záloha“). Zhotovitel je povinen na zálohu vystavit objednateli zálohovou fakturu/daňový doklad. Až do zaplacení zálohy není povinen zhotovitel zahájit práce na zakázce. Není-li dohodnuto jinak, sjednaná doba plnění počíná běžet ode dne zaplacení zálohy.
  4. Platí-li objednatel cenu zakázky bezhotovostně, dnem úhrady ceny zakázky se rozumí den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
  5. Pokud je objednatel v prodlení s placením zálohy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud je objednatel v prodlení s placením ceny zakázky, je zhotovitel oprávněn pozastavit či omezit poskytování veškerých služeb poskytovaných objednateli až do doby jejího úplného zaplacení. O tuto dobu se doba plnění všech zakázek pro objednatele prodlužuje.

  VII. Odstoupení od smlouvy

  1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
   a/ že se na jeho straně po uzavření smlouvy vyskytnou neodstranitelné překážky, které brání vyhotovení zakázky,
   b/ že objednatel vstoupil do likvidace či bylo proti objednateli zahájeno insolvenčního řízení nebo bylo z důvodu nedostatku majetku objednatele insolvenční řízení zrušeno,
   c/ objednatel přes předchozí upozornění porušuje své povinnosti vyplývající z jakékoli smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
  2. Pokud zhotovitel ještě nezapočal práce na zakázce, je objednatel oprávněn zrušit smlouvu zaplacením odstupného ve výši 20% ze sjednané ceny zakázky. Pokud však již zhotovitel na zakázce začal pracovat, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit jen ze závažných důvodů, a to písemně, přičemž je povinen zaplatit zhotoviteli rozpracovanost zakázky (část ceny zakázky v poměru ke stupni zhotovení zakázky).

   VIII. Odpovědnost za vady

  1. Práva z odpovědnosti za vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemně:
   a/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
   b/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce uskutečněné podle § 562 odst. 1 ObchZ,
   c/ bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do čtrnácti dnů od předání zakázky objednateli.
  2. V písemném oznámení vad zakázky (dále jen „reklamace“) je objednatel povinen uvést důvod reklamace, popsat charakter a četnost vad, specifikovat výhrady ke kvalitě zakázky, případně uvést dobu a způsob zjištění.
  3. Strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel uzná reklamaci objednatele za důvodnou, má objednatel nárok pouze na odstranění vad. Po vzájemné dohodě může být ovšem objednateli poskytnuta sleva z ceny zakázky do výše 10%.
  4. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor, týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany předně řešit tento spor mimosoudní cestou.
  5. Za případnou škodu, způsobenou vadami vyhotovené zakázky, odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky, s výjimkou škody způsobené úmyslně.

   IX. Zvláštní ustanovení

  1. Objednatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat či zaměstnávat překladatele, který pro něj překlad jménem zhotovitele vyhotovil, ani s ním obchodovat či jinak spolupracovat. To se týká i ostatních překladatelů, kteří pro zhotovitele pracují.

  2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem, zavazuje se objednatel neprojednávat s překladatelem záležitosti týkající se zakázky sjednané mezi zhotovitelem a objednatelem ani žádné jiné informace, které si strany navzájem poskytly při jednání o uzavření smlouvy a v souvislosti s ní. Takové informace strany považují za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 ObchZ a nesmí být prozrazeny třetí osobě ani použity pro vlastní potřeby smluvní strany bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoli.

  3. Objednatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém jednání s překladatelem.

  X. Závěrečná ustanovení

  1. Ukáže-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních jejich ustanovení.
  2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2014.

PŘIDEJTE SE K NÁM JĚŠTĚ DNES.

Educatoria Institut s.r.o.

Vídeňská 494/103,
619 00 Brno
Telefon: +420 733 53 53 01
Email: info@educatoria.cz